Hai căn bệnh trầm kha của sĩ tử mùa thi

BMO
Bệnh không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ mùa thi này sang mùa thi khác.